Условия за ползване на сайта.

Условия за , поръчка, доставка и ползване.  От 28.03.2019 г., този сайт , не работи като електронен магазин. Сайтът работи само  , като каталог на стоки. Поръчки се приемат само по изброените телефони за контакт. Количката не може да се използва за пазаруване и не трябва да се регистрирате в този сайт. Направените до сега регистрации са изтрити и ако има нови , ще бъдат незабавно изтривани. 1. Гаранцията , на стоките в този каталог,  се признава само срещу представяне на придружаващата гаранционна карта, попълнена четливо и съдържаща МОДЕЛ, ФАБРИЧЕН НОМЕР, ПЕЧАТА И ДАТАТА НА ПОКУПКАТА. Дефектиралата стока се представя в оригиналната си опаковка. Гаранцията се ползва единствено от отбелязания собственик. 2. Гаранционният срок е до 12 месеца (за всеки продукт се уточнява допълнително)  и започва да тече от датата на закупуване.За стоките втора употреба няма гаранция. За таксиметровите апарати не повече от 90000 км пробег. Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционният срок стоката покаже дефект поради некачественни материали или неправилна изработка. 3. Гаранцията е валидна на територията на Република България. 4. При получаване на стоката се сравняват фабричните номера от стикера и търговската разписка на апарата, тества се и проверява за козметични, фабрични и механични дефекти. При наличието на такива клиентът има право да върне дефектиралата стока в оригиналната си опаковка до 3 работни дни. След този срок гаранцията не важи за: - козметични дефекти на корпуса и клавиатурата; - акумулаторни батерии и зарядно устройство; - антена, аксесоари и допълнителни принадлежносттил; - мултимедийна карта; 5. Максималният срок за поправка на дефектирала стока е 30 работни дни. .При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи.Транспортните и други разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. 7. Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи: - когато има несъответствие между данните в документите и самата стока, опит за подправяне на гаранционната карта, следи от отлепяне на стикера с фабричен номер, опит за отваряне или намеса на неоторезирани лица или фирми. - когато не са спазени условията за експлоатация, монтаж, съхранение и транспорт. - когато повредата е причинена поради неправилна употреба: удар, механични или електрически претоварвания, намокряне, природни бетствия /гръмотевици, наводнения, пожар/ зареждане със зарядни устройства от друг тип или закупени от други фирми. 8.Цената е валидна за деня на поръчката,съгл. разпоредбите на чл.52,т.8 от ЗЗП. 9.В срок от 7 работни дни,клиентът има право да върне стоката по чл.52,т.7 на ЗЗП,ако е неувредена, неразпечатана, неползвана, с ненарушена опаковка  10. Фискалните касови апарати се изпращат по куриер, след предварително плащане и предварително попълнена заявка за фискализация и гаранционен договор. Дефиниции: "Услуги" са всички действия, осъществявани от "СДА-5" ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоки от Сайта. "Стоки" са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване. "Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.eshop-bg.eu "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избраните Стоки при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.eshop-bg.eu предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.eshop-bg.eu на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.eshop-bg.eu чрез Сайта. Стоки, обект на продажба: www.eshop-bg.eu носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството и. Обект на продажба са стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. Способи за плащане: След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избраните стоки, по определения за това ред, Потребителят заплаща определено от Сайта капаро, съгласно чл.93 от ЗЗД, което има потвърдителна, доказателствена и обезщетителна функция, по отношение направената поръчка и не представлява авансово плащане по смисъла на чл. 53 от ЗЗП. След изтичане на 7-дневния срок по чл.55, ал.1 от ЗЗП, за доставките на стоки и услуги, по отношение на които този срок се прилага, платеното капаро се приспада от окончателната цена за извършената доставка. За стоките и услугите изброени в чл.55, ал.2 от ЗЗП, Потребителят заплаща направо цената на доставените Стоки, освен ако страните не се договорят друго. Рекламация: Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите. Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи: Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката; стоките подлежат на рекламация. Права и задължения на Потребителя: Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Стока от Сайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявена стока на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "СДА-5" ЕООД. Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите: - да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "СДА-5" ЕООД Услуги; - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; - да уведомява незабавно "СДА-5" ЕООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги; - да не извършва злоумишлени действия. Права и задължения на www.eshop-bg.eu: "СДА-5" ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. "СДА-5" ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.eshop-bg.eu или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на "СДА-5" ЕООД , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба. "СДА-5" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "СДА-5" ЕООД , да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. "СДА-5" ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез "СДА-5" ЕООД Потребителят е длъжен да обезщети"СДА-5" ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез "СДА-5" ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката. Изменение на Общите условия Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ""СДА-5" ЕООД , като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ""СДА-5" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение "СДА-5" ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ""СДА-5" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.eshop-bg.eu и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. "СДА-5" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.eshop-bg.eu във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "СДА-5" ЕООД. Разходите за транспорт при връщане на стоката или изпращане за гаранционен ремонт са за сметка на Клиента(потребителя). Някои стоки, може да бъдат изпратени и фактурирани от "Росат-М" ООД     Уведомления: Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното..